Informacje o projekcie

Celem głównym projektu jest upowszechnienie technologii wytwarzania czystej energii wśród mieszkańców poprzez powszechny montaż OZE na terenie gm. Krzczonów. Realizacja p. przyczyni się do dywersyfikacji źródeł pozyskiwania energii cieplnej (ec.) i elektrycznej (ee.), przez co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców gminy. Zastąpienie konwencjonalnych źródeł ee. i ec. i wytwarzanie ee. i ec. z OZE spowoduje zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, przyczyniając się bezpośrednio do redukcji zanieczyszczenia powietrza atmosf. i poprawy jego jakości.

Realizacja p. poprawi komfort życia mieszkańców m.in. poprzez zmniejszenie obciążeń finansowych społeczności lokalnej oraz podniesie atrakcyjność społeczno-gospodarczą gminy.

W ramach p. na terenie gm. zostanie zainstalowanych 184 instalacji (i.) fotowoltaicznych o sumarycznej mocy 0,5845 kW, w tym:
– 54 instalacji o mocy 2,49 kW;
– 84 instalacji o mocy 3,32 kW;
– 46 instalacji o mocy 3,74 kW.

W ramach projektu przewidziano ponadto montaż 25 instalacji kotłów na biomasę o sumarycznej mocy 505,00 kW, w tym:
– 10 instalacji o mocy 16 kW;
– 6 instalacji o mocy 20 kW;
– 9 instalacji o mocy 25 kW.

Zamontowanych zostanie 45 instalacji kolektorów słonecznych o sumarycznej mocy 172,912 kW, w tym:
– 34 instalacji 2 panelowych o mocy 3,4240 kW;
– 11 instalacji 3 panelowych o mocy 5,1360 kW.

W projekcie osiągnięte zostaną wskaźniki:
– Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych [MWt]: 0,71520;
– Dodatkowa zdolność wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (CI30) [MW]: 0,56544;
– Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWht/rok]: 571,74;
– Produkcja energii elektycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE [MWe/rok]: 537,17.
– Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) [tCO2/rok} wyniesie 652,20.

Wartość ogółem projektu: 3 612 374,71 zł

Dofinansowanie: 2 138 660,54 zł